วันที่ได้มา

วันที่ซื้อกิจการคือวันที่ผู้ซื้อเข้าควบคุม บริษัท เป้าหมายจากผู้ถือหุ้นเดิม วันที่ได้มาระบุไว้ในสัญญาการเข้าซื้อกิจการ วันที่ได้มาคือวันที่มีการตีราคาทรัพย์สินของผู้ถูกซื้อเพื่อวัตถุประสงค์ทางบัญชีและภาษี