รับรองงบการเงิน

งบการเงินที่ได้รับการรับรองคืองบกำไรขาดทุนงบดุลและ / หรืองบกระแสเงินสดที่ออกพร้อมกับรายงานการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ในรายงานการตรวจสอบผู้สอบบัญชีรับรองความถูกต้องของงบการเงิน งบการเงินที่ผ่านการรับรองเป็นที่ต้องการของชุมชนการลงทุนและเจ้าหนี้ที่อาจไม่แน่ใจเกี่ยวกับความถูกต้องของงบการเงินของกิจการ บริษัท ที่ถือหุ้นสาธารณะต้องออกงบการเงินที่ได้รับการรับรอง