การสูญเสียฉุกเฉิน

การสูญเสียในกรณีฉุกเฉินคือการเรียกเก็บเงินจากค่าใช้จ่ายสำหรับสิ่งที่ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่น่าจะเกิดขึ้นในอนาคตเช่นผลเสียของคดีความ ภาวะฉุกเฉินในการสูญเสียทำให้ผู้อ่านงบการเงินขององค์กรเตือนล่วงหน้าเกี่ยวกับการชำระเงินที่กำลังจะเกิดขึ้นซึ่งเกี่ยวข้องกับภาระผูกพันที่อาจเกิดขึ้น

หากไม่สามารถประมาณจำนวนของความสูญเสียดังกล่าวได้อย่างน่าเชื่อถือและไม่ถือว่าน่าจะเป็นไปได้กิจการอาจยังคงเลือกที่จะพูดถึงรายการในเชิงอรรถที่มาพร้อมกับงบการเงิน