เจ้าหนี้การค้า

เจ้าหนี้การค้าคือซัพพลายเออร์ที่จัดหาสินค้าและบริการให้กับลูกค้าตามเงื่อนไขเครดิต จำนวนเงินที่ค้างชำระจะระบุไว้ในงบดุลของลูกค้าเป็นหนี้สินหมุนเวียนและในงบดุลของเจ้าหนี้การค้าเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน โดยทั่วไปแล้วเจ้าหนี้การค้าจะวิเคราะห์งบการเงินรายงานเครดิตและประวัติการชำระเงินของลูกค้าเมื่อตัดสินใจว่าจะให้เครดิตแก่พวกเขาเท่าใด