ต้นทุนกำไรสะสม

ต้นทุนของกำไรสะสมคือต้นทุนขององค์กรกองทุนที่สร้างขึ้นภายใน หากเงินไม่ถูกเก็บไว้ภายในพวกเขาจะจ่ายให้กับนักลงทุนในรูปของเงินปันผล ดังนั้นต้นทุนของกำไรสะสมจึงใกล้เคียงกับผลตอบแทนที่นักลงทุนคาดว่าจะได้รับจากการลงทุนในตราสารทุนใน บริษัท ซึ่งสามารถหาได้จากรูปแบบการกำหนดราคาสินทรัพย์ทุน (CAPM) CAPM รวมอัตราที่ปราศจากความเสี่ยงและเบต้าของหุ้นเพื่อให้ได้มาซึ่งต้นทุนของทุน