กระแสเงินสดในอนาคตที่ยังไม่ได้นับ

กระแสเงินสดในอนาคตที่ยังไม่ได้นับคือกระแสเงินสดที่คาดว่าจะเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นจากโครงการซึ่งไม่ได้ลดลงเป็นมูลค่าปัจจุบัน เงื่อนไขนี้อาจเกิดขึ้นเมื่ออัตราดอกเบี้ยใกล้ศูนย์หรือกระแสเงินสดที่คาดว่าจะครอบคลุมในช่วงเวลาสั้น ๆ ซึ่งการใช้ส่วนลดจะไม่ส่งผลให้เกิดผลลัพธ์ที่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ