ค่าใช้จ่ายโปรแกรม

ค่าใช้จ่ายโปรแกรมคือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพื่อส่งมอบโปรแกรมเฉพาะตามพันธกิจขององค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร ค่าใช้จ่ายเหล่านี้แตกต่างจากค่าใช้จ่ายประเภทหลักอื่น ๆ สำหรับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรซึ่ง ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการระดมทุนและค่าใช้จ่ายด้านการจัดการและการบริหาร ผู้บริจาคต้องการเห็นสัดส่วนที่สูงของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในพื้นที่ค่าใช้จ่ายของโปรแกรมซึ่งบ่งบอกถึงประสิทธิภาพของภารกิจในระดับสูง