รายได้อื่น ๆ

รายได้อื่นคือรายได้จากกิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับจุดสนใจหลักของธุรกิจ ตัวอย่างเช่นผู้ผลิตเครื่องซักผ้ามีรายได้ค่าเช่าจากการให้เช่าพื้นที่สำนักงานที่ไม่ได้ใช้งานย่อยให้กับบุคคลที่สาม รายได้ค่าเช่านี้จะถูกจัดประเภทเป็นรายได้อื่นในงบกำไรขาดทุนของ บริษัท รายได้ประเภทอื่นที่มักถูกจัดประเภทเป็นรายได้อื่น ได้แก่ ดอกเบี้ยรับกำไรจากการขายสินทรัพย์และกำไรจากธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ประเภทของธุรกรรมที่แน่นอนซึ่งมีลักษณะเป็นรายได้อื่นจะแตกต่างกันไปตามธุรกิจ