รายการบัญชีแยกประเภท

รายการบัญชีแยกประเภทคือบันทึกที่ทำธุรกรรมทางธุรกิจ รายการอาจทำได้ภายใต้ระบบการทำบัญชีรายการเดียวหรือรายการสองครั้ง แต่โดยปกติจะทำโดยใช้รูปแบบรายการคู่โดยที่ด้านเดบิตและเครดิตของแต่ละรายการจะสมดุลกันเสมอ ธุรกิจอาจบันทึกรายการบัญชีแยกประเภทหลายร้อยหรือหลายพันรายการในแต่ละรอบระยะเวลารายงาน