ลูกหนี้สุทธิเฉลี่ย

ลูกหนี้สุทธิเฉลี่ยเป็นค่าเฉลี่ยหลายงวดของยอดดุลบัญชีลูกหนี้การค้าโดยหักสุทธิจากค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเฉลี่ยในช่วงเวลาเดียวกัน สูตรคือ:

(ลูกหนี้สุทธิสำหรับงวดปัจจุบัน + ลูกหนี้สุทธิสำหรับงวดก่อน) / 2

แนวคิดนี้ใช้ในอัตราส่วนสภาพคล่องจำนวนหนึ่งและมีจุดมุ่งหมายเพื่อลดการเพิ่มขึ้นอย่างผิดปกติหรือการลดลงของยอดดุลลูกหนี้ที่สิ้นสุดในงวดปัจจุบัน