เขียนลงไป

การตัดจำหน่ายเกิดขึ้นเมื่อธุรกิจลดมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นอกเหนือจากการคิดค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายตามปกติ โดยปกติการเขียนบันทึกจะกระทำเมื่อมูลค่าตลาดของสินทรัพย์ลดลงต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีปัจจุบัน จำนวนค่าตัดจำหน่ายทั้งหมดจะปรากฏในงบกำไรขาดทุนในขณะที่มูลค่าตามบัญชีที่ลดลงของสินทรัพย์จะปรากฏในงบดุล การจดบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงินสดเนื่องจากไม่มีการไหลออกของเงินสดที่เกี่ยวข้องเมื่อมีการจดบันทึก

ควรจดบันทึกทันทีที่ผู้บริหารทราบว่ามูลค่าตลาดของสินทรัพย์ลดลง พวกเขาไม่ควรชะลอการรับรู้นี้เนื่องจากมักเกิดขึ้นเมื่อ บริษัท ต้องการจัดการรายได้