มูลค่าเพิ่มต้นทุน

ต้นทุนมูลค่าเพิ่มจะเกิดขึ้นเมื่อสินทรัพย์ถูกบริโภคเพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้าหรือบริการให้กับผู้บริโภค ตัวอย่างของต้นทุนมูลค่าเพิ่ม ได้แก่ วัสดุทางตรงแรงงานทางตรงและต้นทุนการติดตั้งที่เกี่ยวข้องกับการขาย โดยทั่วไปค่าใช้จ่ายเหล่านี้เป็นส่วนน้อยของต้นทุนทั้งหมดที่เกิดขึ้นโดยธุรกิจซึ่งทำให้โอกาสสำคัญในการตัดต้นทุนที่ไม่ใช่มูลค่าเพิ่มออกไปซึ่งจะเป็นการเพิ่มผลกำไรหรือการลดราคาสินค้า