คุ้มค่าในการใช้งาน

มูลค่าในการใช้งานคือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสดที่สร้างขึ้นโดยสินทรัพย์ตามที่เจ้าของกำลังใช้อยู่ จำนวนเงินนี้อาจน้อยกว่ามูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสดจากการใช้งานสูงสุดและดีที่สุดที่สามารถใส่สินทรัพย์ได้ ตัวอย่างเช่นการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าของพื้นที่เพาะปลูกในเขตเมืองอาจต่ำกว่าการใช้ประโยชน์สูงสุดและดีที่สุดอย่างมากเนื่องจากเกษตรกรสามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้นจากการสร้างอาคารพาณิชย์หรือที่อยู่อาศัยในอสังหาริมทรัพย์