ความสามารถในการตรวจสอบ

ความสามารถในการตรวจสอบหมายถึงความสามารถของผู้สอบบัญชีในการตรวจสอบบันทึกทางการเงินและงบการเงินของลูกค้าอย่างครอบคลุม การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบมีระดับความสามารถในการตรวจสอบที่สูงขึ้นเมื่อมีเงื่อนไขต่อไปนี้:

  • บันทึกทางการเงินของลูกค้าได้รับการจัดระเบียบอย่างดีและสมบูรณ์

  • บุคลากรของลูกค้ามีความโปร่งใสในการติดต่อกับผู้สอบบัญชี

  • ลูกค้ามีระบบการควบคุมภายในที่ดี