อัตราการเบี่ยงเบนที่ยอมรับได้

อัตราการเบี่ยงเบนที่ยอมรับได้คือเปอร์เซ็นต์ความแปรปรวนที่มากที่สุดที่พบในการสุ่มตัวอย่างการตรวจสอบที่ผู้สอบบัญชียอมรับเพื่อพึ่งพาการควบคุมเฉพาะ หากอัตราการเบี่ยงเบนสูงกว่าค่าเกณฑ์นี้ผู้สอบบัญชีจะพึ่งพาการควบคุมไม่ได้