มูลค่าตามบัญชีสุทธิ

มูลค่าตามบัญชีสุทธิหมายถึงยอดคงเหลือที่บันทึกไว้ในปัจจุบันของสินทรัพย์หรือหนี้สินโดยหักสุทธิจากจำนวนเงินในบัญชีหักล้างที่มีการจับคู่ ตัวอย่างเช่นสินทรัพย์ถาวรมียอดคงเหลือที่บันทึกไว้ในปัจจุบัน 50,000 ดอลลาร์และมีค่าเสื่อมราคาสะสม 10,000 ดอลลาร์ในบัญชีที่จับคู่ด้วย ซึ่งหมายความว่ามูลค่าตามบัญชีสุทธิของสินทรัพย์คือ 40,000 ดอลลาร์ ในทำนองเดียวกันหากหนี้สินของพันธบัตรมียอดคงเหลือที่บันทึกไว้ในปัจจุบันที่ 250,000 ดอลลาร์และมีส่วนลด 20,000 ดอลลาร์สำหรับพันธบัตรที่ต้องชำระซึ่งเชื่อมโยงกับพันธบัตรเดียวกันมูลค่าตามบัญชีสุทธิของพันธบัตรคือ 230,000 ดอลลาร์