แบบฟอร์มบัญชี

แบบฟอร์มบัญชีหมายถึงรูปแบบสองคอลัมน์สำหรับการนำเสนองบดุล ในรูปแบบนี้สินทรัพย์จะแสดงรายการในคอลัมน์แรกในขณะที่บัญชีหนี้สินและส่วนของเจ้าของจะแสดงรายการในคอลัมน์ที่สอง เค้าโครงนี้ตรงกับสมการบัญชีโดยที่ผลรวมของสินทรัพย์จะเท่ากับผลรวมของหนี้สินและส่วนของเจ้าของทั้งหมด ผลรวมเหล่านี้ปรากฏที่ด้านล่างของคอลัมน์แรกและคอลัมน์ที่สองทำให้ง่ายต่อการตรวจสอบว่าผลรวมตรงกันหรือไม่

รูปแบบอื่น ๆ สำหรับงบดุลคือรูปแบบรายงานซึ่งคำอธิบายบัญชีทั้งหมดจะปรากฏในคอลัมน์แรกเริ่มต้นด้วยสินทรัพย์และลงท้ายด้วยส่วนของผู้ถือหุ้น ผลรวมของรายการโฆษณาจะปรากฏในคอลัมน์ที่สอง