วงจรการประมวลผลข้อมูล

วงจรการประมวลผลข้อมูลคือชุดของการดำเนินการที่ใช้ในการแปลงข้อมูลให้เป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ วัตถุประสงค์ของการประมวลผลนี้คือการสร้างข้อมูลที่สามารถนำไปใช้เพื่อปรับปรุงธุรกิจได้ วงจรนี้เกี่ยวข้องกับขั้นตอนต่อไปนี้:

  1. การรวบรวมข้อมูล

  2. การเตรียมข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสมสำหรับการป้อนข้อมูลรวมถึงการตรวจสอบข้อผิดพลาด

  3. การป้อนข้อมูลลงในระบบซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการป้อนข้อมูลด้วยตนเองการสแกนการเข้ารหัสเครื่องและอื่น ๆ

  4. การประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

  5. การส่งข้อมูลผลลัพธ์ไปยังผู้ใช้โดยทั่วไปผ่านทางหน้าจอหรือรายงานที่พิมพ์ออกมาเพื่อให้สามารถดำเนินการได้

  6. จัดเก็บข้อมูลอินพุตและข้อมูลเอาต์พุตเพื่อใช้ในอนาคต