ทรัพย์สินที่ระบุได้

สินทรัพย์ที่สามารถระบุตัวตนได้คือสินทรัพย์แยกต่างหากที่ได้มาจากการรวมธุรกิจ สินทรัพย์เหล่านี้ได้รับการกำหนดมูลค่ายุติธรรมและบันทึกไว้ในบันทึกทางการเงินของผู้ได้มา เมื่อกำหนดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินที่ระบุได้ทั้งหมดแล้วจำนวนรวมจะหักออกจากราคาซื้อที่จ่ายให้กับเจ้าของผู้ถูกซื้อ ส่วนที่เหลือจะบันทึกเป็นค่าความนิยมในงบดุลของผู้ซื้อ

ตัวอย่างทรัพย์สินที่ระบุได้ ได้แก่ อาคารอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เครื่องจักรอุปกรณ์สำนักงานและยานพาหนะ สินทรัพย์ไม่มีตัวตนถือได้ว่าเป็นสินทรัพย์ที่ระบุตัวตนได้

เนื้อหาจะถือว่าสามารถระบุตัวตนได้หากสามารถจำหน่ายแยกกันได้