บัญชีการขาย

บัญชีการขายประกอบด้วยบันทึกธุรกรรมการขายทั้งหมด ซึ่งรวมถึงการขายเงินสดและเครดิต จากนั้นยอดรวมบัญชีจะถูกจับคู่กับผลตอบแทนการขายและบัญชีค่าเผื่อเพื่อให้ได้มาซึ่งตัวเลขยอดขายสุทธิที่ระบุไว้ในงบกำไรขาดทุน

แนวคิดบัญชีการขายยังสามารถอ้างถึงลูกค้าปัจจุบัน เมื่อขายให้กับลูกค้าแล้วจะเรียกว่าบัญชีการขาย