โปรแกรมเหนือศีรษะ

การประยุกต์ใช้ค่าโสหุ้ยคือการกำหนดต้นทุนค่าโสหุ้ยของโรงงานให้กับหน่วยที่ผลิตในรอบระยะเวลารายงาน การมอบหมายจะขึ้นอยู่กับอัตราค่าโสหุ้ยมาตรฐานที่ใช้สำหรับช่วงเวลาหลายช่วงเวลาหรือการคำนวณเฉพาะสำหรับแต่ละช่วงเวลาการรายงาน การประยุกต์ใช้ค่าโสหุ้ยจะดำเนินการเพื่อใช้ประโยชน์จากต้นทุนค่าโสหุ้ยในสินค้าคงคลัง หากจำนวนหน่วยในมือเพิ่มขึ้นเมื่อสิ้นสุดรอบระยะเวลารายงานนั่นหมายความว่าส่วนหนึ่งของค่าโสหุ้ยโรงงานจะถูกยกยอดไปในงวดถัดไปเป็นสินทรัพย์