นิยามกฎความสอดคล้อง LIFO

กฎความสอดคล้องของ LIFO กำหนดว่าหากใช้วิธีการไหลของต้นทุน LIFO ในการรวบรวมรายได้ที่ต้องเสียภาษีต้องใช้ในงบการเงินด้วย กฎนี้ออกแบบมาเพื่อป้องกันไม่ให้องค์กรใช้การบัญชี LIFO เพื่อลดจำนวนรายได้ที่ต้องเสียภาษีในขณะที่ใช้วิธีการไหลเวียนของต้นทุนสินค้าคงคลังที่แตกต่างกัน (เช่น FIFO) เพื่อให้ได้มาซึ่งรายได้ที่สูงขึ้นในงบการเงิน

ผลกระทบในทางลบของกฎความสอดคล้องคือองค์กรที่เลือกใช้ LIFO จะรายงานผลลัพธ์ทางการเงินที่ต่ำกว่าให้กับผู้ให้กู้นักลงทุนและเจ้าหนี้มากกว่าที่เป็นอยู่ ซึ่งอาจส่งผลให้มูลค่าตลาดของธุรกิจลดลงและอาจเป็นการปฏิเสธสินเชื่อจากผู้ให้กู้และเจ้าหนี้

กฎนี้มีแนวโน้มที่จะลดการนำวิธี LIFO มาใช้โดยธุรกิจ