หน่วยรายงาน

หน่วยการรายงานเป็นส่วนปฏิบัติการของกิจการและเป็นระดับของการรายงานที่กิจการทดสอบการด้อยค่า