หนี้ระยะสั้น

หนี้ระยะสั้นคือจำนวนเงินกู้ที่ต้องชำระให้กับผู้ให้กู้ภายในหนึ่งปี ในงบดุลจำนวนเงินนี้จัดเป็นหนี้สินระยะสั้น หนี้อื่น ๆ ทั้งหมดที่มีระยะเวลาชำระคืนนานกว่าจะถูกจัดประเภทเป็นหนี้ระยะยาวในงบดุล

ยอดคงเหลือในบัญชีหนี้ระยะสั้นเป็นข้อพิจารณาหลักในการประเมินสภาพคล่องของธุรกิจ หากสัดส่วนของหนี้นี้ต่อจำนวนสินทรัพย์สภาพคล่องสูงเกินไปนักวิเคราะห์อาจสรุปได้ว่า บริษัท กำลังเผชิญกับวิกฤตสภาพคล่องและจะปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือ