การตรวจสอบล้มเหลว

ความล้มเหลวในการตรวจสอบเกิดขึ้นเมื่อผู้สอบบัญชีเบี่ยงเบนไปจากมาตรฐานวิชาชีพที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่ความเห็นในรายงานการตรวจสอบของตนเป็นเท็จ ความล้มเหลวในการตรวจสอบมักเกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบที่ไม่เพียงพอความล้มเหลวในการใช้ความสงสัยอย่างมืออาชีพอย่างเพียงพอในการประเมินการเป็นตัวแทนของฝ่ายบริหารการประเมินการประเมินมูลค่าของลูกค้าไม่เพียงพอโดยพื้นฐานแล้วไม่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการตรวจสอบใด ๆ เลยและ / หรือจัดทำเอกสารการตรวจสอบที่ไม่เพียงพอ