อัตราคิดลด

อัตราคิดลดคืออัตราดอกเบี้ยที่ใช้เพื่อลดกระแสเงินสดในอนาคตให้เป็นมูลค่าปัจจุบัน ขึ้นอยู่กับการใช้งานอัตราปกติที่ใช้เป็นอัตราคิดลดคือต้นทุนเงินทุนของ บริษัท หรืออัตราตลาดปัจจุบัน

คำนี้ยังหมายถึงอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารกลางสหรัฐเรียกเก็บจากสถาบันรับฝากเงินที่ใช้เงินกู้จากหน้าต่างส่วนลดของเฟด