หุ้นแยกประเภท

หุ้นแยกประเภทคือหุ้นสามัญประเภทหนึ่งที่มีสิทธิพิเศษเช่นสิทธิในการออกเสียงที่เพิ่มขึ้นหรือสิทธิในการจ่ายเงินปันผล อาจมีหุ้นแยกประเภทหลายประเภทเช่นหุ้นคลาส A หรือหุ้นคลาส B กฎบัตรและข้อบังคับของ บริษัท มีสิทธิพิเศษเฉพาะที่สอดคล้องกับหุ้นแต่ละประเภท เมื่อมีการจัดประเภทหุ้นแสดงว่า บริษัท มีโครงสร้างเงินทุนที่ซับซ้อน