ขาดทุนจากการด้อยค่า

ผลขาดทุนจากการด้อยค่าหมายถึงการลดลงของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ซึ่งเกิดจากการลดลงของมูลค่ายุติธรรม เมื่อมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ลดลงต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีผลต่างจะถูกตัดจำหน่าย มูลค่าตามบัญชีคือต้นทุนการได้มาของสินทรัพย์หักด้วยค่าเสื่อมราคาและค่าด้อยค่าในภายหลัง

โดยปกติจะไม่รับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสำหรับสินทรัพย์ที่มีต้นทุนต่ำเนื่องจากไม่คุ้มค่ากับเวลาที่ฝ่ายบัญชีจะทำการวิเคราะห์การด้อยค่าสำหรับรายการเหล่านี้ ดังนั้นผลขาดทุนจากการด้อยค่ามักจะถูก จำกัด อยู่ในสินทรัพย์ที่มีต้นทุนสูงและจำนวนของการสูญเสียเหล่านี้อาจมีจำนวนมาก