ทฤษฎีเอนทิตี

ทฤษฎีเอนทิตีเป็นแนวคิดที่ว่าธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจควรแยกออกจากเจ้าของ การทำเช่นนั้นเท่านั้นที่จะสามารถมองเห็นผลลัพธ์ทางการเงินและฐานะทางการเงินของธุรกิจได้ ภายใต้ทฤษฎีนี้เจ้าของจะไม่รับผิดชอบต่อหนี้สินขององค์กรดังนั้นจึงไม่ควรนำทรัพย์สินของพวกเขาไปด้วย ทฤษฎีนี้แยกย่อยออกไปบ้างในกรณีของการเป็นเจ้าของคนเดียวโดยที่เจ้าของต้องรับผิดชอบต่อหนี้สินของกิจการ