นิยาม บริษัท ย่อย

บริษัท ย่อยเป็นหน่วยงานธุรกิจที่อยู่ภายใต้การควบคุมขององค์กรอื่นผ่านการเป็นเจ้าของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงส่วนใหญ่ โครงสร้างทางกฎหมายที่แยกจากกันนี้อาจใช้เพื่อรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีติดตามผลของหน่วยธุรกิจแยกต่างหากแยกความเสี่ยงจากส่วนที่เหลือขององค์กรหรือเตรียมทรัพย์สินบางอย่างเพื่อขาย เจ้าของ บริษัท ย่อยเรียกว่า บริษัท แม่หรือ บริษัท โฮลดิ้ง บริษัท แม่อาจเป็นเจ้าของ บริษัท ย่อยหลายสิบหรือหลายร้อยแห่ง