ความรับผิดรอการตัดบัญชี

ความรับผิดรอการตัดบัญชีเป็นภาระผูกพันที่ไม่จำเป็นต้องชำระหนี้จนกว่าจะถึงช่วงเวลาต่อมา หากการเลื่อนออกไปนานกว่าหนึ่งปีความรับผิดจะถูกจัดประเภทในงบดุลของกิจการเป็นหนี้สินระยะยาว