กำลังเปิดรายการ

รายการเปิดคือรายการเริ่มต้นที่ใช้ในการบันทึกธุรกรรมที่เกิดขึ้นเมื่อเริ่มต้นองค์กร เนื้อหาของรายการเปิดโดยทั่วไปจะรวมถึงการระดมทุนครั้งแรกสำหรับ บริษัท เช่นเดียวกับหนี้เริ่มต้นที่เกิดขึ้นและทรัพย์สินที่ได้มา

แนวคิดนี้ยังสามารถอ้างถึงรายการเริ่มต้นที่ทำในช่วงเริ่มต้นของรอบระยะเวลาบัญชี