ดอกเบี้ยทางการเงินโดยตรง

ผลประโยชน์ทางการเงินโดยตรงคือผลประโยชน์ทางการเงินที่เป็นของบุคคลหรือนิติบุคคลโดยตรงหรืออยู่ภายใต้การควบคุมของบุคคลหรือนิติบุคคลหรือเป็นเจ้าของผลประโยชน์ผ่านยานพาหนะเพื่อการลงทุนหรือตัวกลางอื่น ๆ

แนวคิดนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ตรวจสอบบัญชีที่ต้องตระหนักถึงผลประโยชน์ทางการเงินของตนในผู้รับรองลูกค้า โดยทั่วไปผลประโยชน์ทางการเงินทางตรงจะทำให้ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีลดลงเมื่อเกี่ยวข้องกับลูกค้าผู้รับรองซึ่งจะทำให้ผู้สอบบัญชีต้องยุติการมีส่วนร่วมกับลูกค้า