วันที่ออกรายงาน

วันที่เผยแพร่รายงานคือวันที่ผู้สอบบัญชีอนุญาตให้ลูกค้าใช้รายงานของผู้สอบบัญชีเป็นข้อมูลประกอบกับงบการเงินของลูกค้า คณะกรรมการกำกับดูแลการบัญชีของ บริษัท มหาชนกำหนดจำนวนวันสูงสุดหลังจากวันที่เผยแพร่รายงานซึ่งผู้สอบบัญชีมีไว้เพื่อทำเอกสารการตรวจสอบสำหรับการตรวจสอบที่เกี่ยวข้อง