ความปลอดภัย

หลักทรัพย์เป็นเครื่องมือทางการเงินที่ออกโดยหน่วยงานธุรกิจหรือรัฐบาลซึ่งให้สิทธิ์แก่ผู้ซื้อในการจ่ายดอกเบี้ยหรือส่วนแบ่งรายได้ของผู้ออกหลักทรัพย์ หลักทรัพย์เป็นส่วนสำคัญของโครงสร้างทางการเงินของเศรษฐกิจ ตัวอย่างของหลักทรัพย์ ได้แก่ หุ้นพันธบัตรตัวเลือกและใบสำคัญแสดงสิทธิ

แนวคิดนี้ยังสามารถอ้างถึงหลักประกันในการกู้ยืมซึ่งให้สิทธิแก่ผู้ให้กู้ในการครอบครองหลักประกันหากผู้กู้ไม่สามารถจ่ายเงินกู้คืนได้