การกำกับดูแลกิจการ

การกำกับดูแลกิจการคือระบบกฎเกณฑ์และการควบคุมที่คณะกรรมการ บริษัท ใช้ในการกำกับดูแล บริษัท การกำกับดูแลกิจการในระดับที่ยอมรับได้นั้นเกี่ยวข้องกับความโปร่งใสในการให้ข้อมูลแก่บุคคลภายนอกการสร้างความมั่นใจว่าพฤติกรรมทางจริยธรรมที่ดีจะแทรกซึมเข้าไปในองค์กรและทำให้มั่นใจได้ว่ามีการใช้ระบบควบคุมที่รัดกุมเพื่อตรวจจับความแปรปรวน ระดับการกำกับดูแลที่เหมาะสมเกิดจากการสร้างความสมดุลระหว่างผลประโยชน์ของนักลงทุนพันธมิตรทางธุรกิจหน่วยงานกำกับดูแลผู้ให้กู้และชุมชน