เมื่อข้อผิดพลาดทางบัญชีมีสาระสำคัญ

ความสำคัญของข้อผิดพลาดทางบัญชีพิจารณาจากความสัมพันธ์กับรายได้โดยประมาณสำหรับทั้งปีและผลกระทบต่อแนวโน้มของรายได้ หากข้อผิดพลาดมีสาระสำคัญเกี่ยวกับช่วงเวลาระหว่างกาล แต่ไม่ใช่ผลของปีบัญชีทั้งปีก็ควรเปิดเผยในช่วงเวลาระหว่างกาล