ข้อผิดพลาดของธนาคาร

ข้อผิดพลาดของธนาคารคือธุรกรรมที่ธนาคารบันทึกไว้อย่างไม่ถูกต้องในบัญชีของลูกค้า ข้อผิดพลาดเหล่านี้มักพบในระหว่างกระบวนการกระทบยอดบัญชีธนาคารรายเดือนที่ดำเนินการโดยลูกค้าซึ่งแจ้งให้ธนาคารแก้ไขรายการที่ระบุ โดยปกติจะมีข้อผิดพลาดของธนาคารเล็กน้อยซึ่งจะกระจุกตัวอยู่ในส่วนของเช็คและจำนวนเงินฝากที่ไม่ถูกต้อง