ค่าใช้จ่ายในการระดมทุน

ค่าใช้จ่ายในการระดมทุนคือการจำแนกประเภทของค่าใช้จ่ายที่ใช้โดยองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร ค่าใช้จ่ายที่รวมอยู่ในการจัดประเภทนี้ ได้แก่ การส่งจดหมายเพื่อหาทุนการระดมทุนและการจัดสรรค่าตอบแทนของพนักงานที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมเหล่านี้ สัดส่วนของค่าใช้จ่ายในการระดมทุนต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมดมักจะได้รับการทบทวนโดยผู้ร่วมให้ข้อมูลเพื่อกำหนดขอบเขตที่เงินสมทบของพวกเขาจะนำไปสู่การระดมทุนมากกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้