รับประกันพันธบัตร

พันธบัตรค้ำประกันคือพันธบัตรที่บุคคลภายนอกค้ำประกันการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย การค้ำประกันนี้ใช้เพื่อลดความเสี่ยงจากการไม่ชำระหนี้สำหรับนักลงทุนซึ่งจะเต็มใจจ่ายอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงที่ต่ำกว่าสำหรับหนี้ คู่สัญญาที่อาจค้ำประกันพันธบัตรมีดังนี้

  • ผู้ปกครองของ บริษัท ย่อยหรือกิจการร่วมค้าที่ออกพันธบัตร

  • บริษัท ประกันพันธบัตร

  • หน่วยงานของรัฐ