คำจำกัดความของ Maker

ผู้ผลิตคือบุคคลที่ลงนามในเช็คตั๋วสัญญาใช้เงินหรือตราสารอื่น ๆ ที่สามารถต่อรองได้ บุคคลนี้หรือหน่วยงานที่ตนเป็นตัวแทนรับหน้าที่รับผิดชอบในการชำระภาระผูกพันที่อยู่ภายใต้และมีอำนาจในการดำเนินการ