องค์ประกอบต้นทุน

องค์ประกอบต้นทุนคือต้นทุนของทรัพยากรที่ใช้โดยกิจกรรม แนวคิดนี้ใช้ในการคิดต้นทุนตามกิจกรรม ตัวอย่างเช่นวัสดุสิ้นเปลืองการผลิตอาจเป็นองค์ประกอบต้นทุนที่รวมอยู่ในกลุ่มต้นทุนสำหรับกระบวนการผลิต