เบี้ยประกันภัยพันธบัตรแบบไม่แบ่งประเภท

ส่วนเกินมูลค่าพันธบัตรเป็นความรับผิดของผู้ออกพันธบัตรและประกอบด้วยส่วนต่างระหว่างราคาที่ขายพันธบัตรและมูลค่าที่ตราไว้ บัญชีนี้มีจำนวนเบี้ยประกันภัยคงเหลือที่ผู้ออกพันธบัตรยังไม่ได้เรียกเก็บเป็นดอกเบี้ยจ่ายตลอดอายุของพันธบัตร