รายได้รวม

รายได้รวมหมายถึงรายได้ทั้งหมดของบุคคลก่อนหักภาษีรายได้และภาษีอื่น ๆ รวมทั้งการหักเงินใด ๆ ที่นายจ้างเรียกเก็บ ตัวอย่างเช่นพนักงานมีรายได้รวม 100,000 ดอลลาร์หลังจากนั้นจะหักภาษีรายได้ 35,000 ดอลลาร์ประกันสังคมค่าประกันสุขภาพและการหักเงินเพื่อการกุศลทำให้มีรายได้สุทธิ 65,000 ดอลลาร์ รายได้รวมแสดงอยู่ในคำแนะนำในการโอนเงิน (ต้นขั้วการจ่าย) ที่แนบมากับเช็คเงินเดือนพร้อมกับการแสดงรายการของการหักเงินทั้งหมดซึ่งส่งผลให้มีตัวเลขการจ่ายสุทธิ