ใบเสร็จที่สร้างสรรค์

ใบเสร็จรับเงินที่สร้างขึ้นเป็นแนวคิดการจัดเก็บภาษีที่ผู้เสียภาษีจะถือว่าได้รับรายได้แม้ว่าจะยังไม่ได้รับรายได้ทางกายภาพก็ตามซึ่งจะต้องรายงานเพื่อคำนวณภาษีเงินได้ แนวคิดนี้ใช้เพื่อให้แน่ใจว่าการจ่ายภาษีจะไม่ล่าช้าอย่างไร้เหตุผลโดยผู้เสียภาษี ตัวอย่างเช่นผู้เสียภาษีแบบใช้เงินสดได้รับการชำระเงินด้วยเช็คจากลูกค้าใกล้สิ้นปีภาษี แต่เลือกที่จะไม่จ่ายเช็คเป็นเงินสดจนกว่าจะถึงปีถัดไป ภายใต้แนวคิดใบเสร็จรับเงินที่สร้างสรรค์ผู้เสียภาษีจะถือว่าได้รับรายได้เมื่อได้รับเช็คไม่ใช่เมื่อนำเช็คไปจ่าย