การบัญชีเซ้ง

สัญญาเช่าคือข้อตกลงที่ผู้ให้เช่าตกลงที่จะอนุญาตให้ผู้เช่าควบคุมการใช้ที่ดินอาคารและอุปกรณ์ที่ระบุตามระยะเวลาที่กำหนดเพื่อแลกเปลี่ยนกับการชำระเงินหนึ่งครั้งหรือมากกว่านั้น การกำหนดสัญญาเช่ามีหลายประเภทซึ่งแตกต่างกันไปหากนิติบุคคลเป็นผู้เช่าหรือผู้ให้เช่า ทางเลือกสำหรับผู้เช่าคือสัญญาเช่าสามารถกำหนดเป็นสัญญาเช่าการเงินหรือสัญญาเช่าดำเนินงาน ผู้เช่าควรจัดประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าการเงินเมื่อมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้:

 • กรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์อ้างอิงจะเปลี่ยนไปเป็นของผู้เช่าเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาเช่า

 • ผู้เช่ามีทางเลือกในการซื้อเพื่อซื้อสินทรัพย์ที่เช่าและมีเหตุผลเพียงพอที่จะใช้

 • ระยะเวลาการเช่าครอบคลุมส่วนสำคัญของอายุทางเศรษฐกิจที่เหลืออยู่ของสินทรัพย์อ้างอิง ซึ่งถือเป็น 75% หรือมากกว่าของอายุทางเศรษฐกิจที่เหลืออยู่ของสินทรัพย์อ้างอิง

 • มูลค่าปัจจุบันของผลรวมของค่าเช่าซื้อทั้งหมดและมูลค่าคงเหลือที่ผู้เช่าค้ำประกันซึ่งตรงกันหรือสูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง

 • สินทรัพย์มีความเชี่ยวชาญมากจนไม่มีทางเลือกอื่นสำหรับผู้ให้เช่าตามอายุสัญญาเช่า

เมื่อไม่เป็นไปตามเกณฑ์ก่อนหน้านี้ผู้เช่าจะต้องจัดประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน

ตัวเลือกสำหรับผู้ให้เช่าคือสัญญาเช่าสามารถกำหนดเป็นสัญญาเช่าประเภทการขายสัญญาเช่าการเงินโดยตรงหรือสัญญาเช่าดำเนินงาน หากเงื่อนไขก่อนหน้านี้ทั้งหมดที่ระบุไว้สำหรับสัญญาเช่าการเงินของผู้เช่าเป็นไปตามสัญญาเช่าผู้ให้เช่าจะกำหนดให้เป็นสัญญาเช่าประเภทการขาย หากไม่เป็นเช่นนั้นผู้ให้เช่ามีทางเลือกในการกำหนดสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าการเงินโดยตรงหรือสัญญาเช่าดำเนินงาน ผู้ให้เช่าควรกำหนดสัญญาเช่าที่เหลือเป็นสัญญาเช่าการเงินโดยตรงเมื่อเป็นไปตามเกณฑ์ทั้งสองข้อต่อไปนี้

 • มูลค่าปัจจุบันของค่าเช่าซื้อและมูลค่าทรัพย์สินคงเหลือใด ๆ ที่ผู้เช่าหรือบุคคลอื่นค้ำประกันว่าตรงกันหรือสูงกว่ามูลค่ายุติธรรมทั้งหมดของสินทรัพย์อ้างอิง ในบริบทนี้“ อย่างมีนัยสำคัญ” หมายถึง 90% หรือมากกว่าของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง

 • ผู้ให้เช่าอาจเรียกเก็บเงินค่าเช่าตลอดจนจำนวนเงินเพิ่มเติมที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามการรับประกันมูลค่าคงเหลือ

เมื่อไม่มีเกณฑ์เพิ่มเติมเหล่านี้ผู้ให้เช่าจะจัดประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน

ณ วันที่เริ่มต้นของสัญญาเช่าผู้เช่าจะวัดความรับผิดและทรัพย์สินสิทธิ์ในการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่า การวัดเหล่านี้ได้มาดังนี้:

 • หนี้ตามสัญญา มูลค่าปัจจุบันของเงินที่ต้องชำระตามสัญญาเช่าคิดลดด้วยอัตราส่วนลดสำหรับสัญญาเช่า อัตรานี้เป็นอัตราโดยนัยในสัญญาเช่าเมื่ออัตรานั้นสามารถกำหนดได้ทันที หากไม่เป็นเช่นนั้นผู้เช่าจะใช้อัตราการกู้ยืมส่วนเพิ่มแทน

 • สิทธิในการใช้สินทรัพย์ จำนวนเงินเริ่มต้นของความรับผิดตามสัญญาเช่าบวกค่าเช่าที่จ่ายให้กับผู้ให้เช่าก่อนวันเริ่มสัญญาเช่าบวกต้นทุนโดยตรงเริ่มต้นที่เกิดขึ้นลบด้วยสิ่งจูงใจในการเช่า

เมื่อผู้เช่ากำหนดสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าการเงินผู้เช่าควรรับรู้สิ่งต่อไปนี้ตลอดอายุสัญญาเช่า:

 • การตัดจำหน่ายอย่างต่อเนื่องของสินทรัพย์ที่ใช้สิทธิ์

 • การตัดจำหน่ายอย่างต่อเนื่องของดอกเบี้ยจากหนี้สินตามสัญญาเช่า

 • ค่าเช่าผันแปรใด ๆ ที่ไม่รวมอยู่ในความรับผิดตามสัญญาเช่า

 • การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ใช้สิทธิ์

เมื่อผู้เช่ากำหนดสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าดำเนินงานผู้เช่าควรรับรู้สิ่งต่อไปนี้ตลอดอายุสัญญาเช่า:

 • ต้นทุนการเช่าในแต่ละงวดซึ่งต้นทุนทั้งหมดของสัญญาเช่าจะถูกปันส่วนตลอดอายุสัญญาเช่าโดยใช้วิธีเส้นตรง

 • ค่าเช่าผันแปรใด ๆ ที่ไม่รวมอยู่ในความรับผิดตามสัญญาเช่า

 • การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ใช้สิทธิ์

ในสัญญาเช่าประเภทการขายผู้ให้เช่าจะถือว่าเป็นการขายผลิตภัณฑ์ให้กับผู้เช่าซึ่งเรียกร้องให้มีการรับรู้กำไรหรือขาดทุนจากการขาย ด้วยเหตุนี้จึงส่งผลในการบัญชีต่อไปนี้ ณ วันที่เริ่มสัญญาเช่า:

 • ผู้ให้เช่าตัดบัญชีสินทรัพย์อ้างอิงเนื่องจากถือว่าได้ขายให้กับผู้เช่าแล้ว

 • ผู้ให้เช่ารับรู้เงินลงทุนสุทธิในสัญญาเช่า การลงทุนนี้มีดังต่อไปนี้:

  • ยังไม่ได้รับมูลค่าปัจจุบันของค่าเช่า

  • มูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินที่ค้ำประกันของมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์อ้างอิงเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาเช่า

  • มูลค่าปัจจุบันของมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์อ้างอิงที่ยังไม่รับประกันเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาเช่า

  • ผู้ให้เช่ารับรู้กำไรหรือขาดทุนจากการขายที่เกิดจากสัญญาเช่า

  • ผู้ให้เช่ารับรู้ต้นทุนทางตรงเริ่มแรกเป็นค่าใช้จ่ายหากมีความแตกต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์อ้างอิงกับมูลค่ายุติธรรม หากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิงแทนที่จะเท่ากับมูลค่าตามบัญชีให้เลื่อนต้นทุนทางตรงเริ่มต้นและรวมไว้ในการวัดมูลค่าเงินลงทุนของผู้ให้เช่าในสัญญาเช่า

นอกจากนี้ผู้ให้เช่าจะต้องบันทึกรายการต่อไปนี้หลังจากวันที่เริ่มสัญญาเช่า:

 • จำนวนดอกเบี้ยต่อเนื่องที่ได้รับจากการลงทุนสุทธิในสัญญาเช่า

 • หากมีการจ่ายค่าเช่าผันแปรใด ๆ ที่ไม่ได้รวมอยู่ในการลงทุนสุทธิในสัญญาเช่าให้บันทึกเป็นกำไรหรือขาดทุนในรอบระยะเวลารายงานเดียวกับเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดการชำระเงิน

 • รับรู้การด้อยค่าของเงินลงทุนสุทธิในสัญญาเช่า

 • ปรับยอดคงเหลือของเงินลงทุนสุทธิในสัญญาเช่าโดยการเพิ่มรายได้ดอกเบี้ยและหักเงินค่าเช่าที่เรียกเก็บในระหว่างงวด

ณ วันที่เริ่มสัญญาเช่าการเงินโดยตรงผู้ให้เช่ามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่อไปนี้:

 • รับรู้เงินลงทุนสุทธิในสัญญาเช่า ซึ่งรวมถึงกำไรจากการขายและต้นทุนทางตรงเริ่มต้นที่การรับรู้รอการตัดบัญชี

 • รับรู้ขาดทุนจากการขายที่เกิดจากการจัดสัญญาเช่าหากเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น

 • แยกแยะสินทรัพย์อ้างอิง

นอกจากนี้ผู้ให้เช่าจะต้องบันทึกรายการต่อไปนี้หลังจากวันที่เริ่มสัญญาเช่า:

 • บันทึกจำนวนดอกเบี้ยที่ได้รับจากการลงทุนสุทธิในสัญญาเช่า

 • หากมีการจ่ายค่าเช่าผันแปรใด ๆ ที่ไม่ได้รวมอยู่ในการลงทุนสุทธิในสัญญาเช่าให้บันทึกเป็นกำไรหรือขาดทุนในรอบระยะเวลารายงานเดียวกับเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดการชำระเงิน

 • บันทึกการด้อยค่าของเงินลงทุนสุทธิในสัญญาเช่า

 • ปรับยอดคงเหลือของเงินลงทุนสุทธิในสัญญาเช่าโดยการเพิ่มรายได้ดอกเบี้ยและหักเงินค่าเช่าที่เรียกเก็บในระหว่างงวด