สัญญาซื้อคืน

สัญญาซื้อคืนเป็นรูปแบบหนึ่งของการลงทุนระยะสั้น ประกอบด้วยชุดหลักทรัพย์ที่นักลงทุนซื้อจากสถาบันการเงินภายใต้ข้อตกลงว่าสถาบันจะซื้อคืนในราคาที่กำหนดในภายหลัง โดยมากจะใช้สำหรับการลงทุนข้ามคืนเงินสดส่วนเกินจากบัญชีการกระจุกตัวของเงินสดของ บริษัท ซึ่งสามารถจัดการได้โดยอัตโนมัติโดยธนาคารหลักของ บริษัท

อัตราดอกเบี้ยโดยทั่วไปที่ได้รับจากการลงทุนนี้เท่ากับหรือน้อยกว่าอัตราตลาดเงินเนื่องจากสถาบันการเงินคิดค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมที่ลดอัตราที่ได้รับ

ข้อกำหนดที่คล้ายกัน

ข้อตกลงการซื้อคืนเรียกอีกอย่างว่าการซื้อคืน