รับแปลเงินตราต่างประเทศ

การแปลงสกุลเงินต่างประเทศใช้เพื่อแปลงผลลัพธ์ของ บริษัท ย่อยในต่างประเทศของ บริษัท แม่เป็นสกุลเงินที่รายงาน นี่เป็นส่วนสำคัญของกระบวนการรวมงบการเงิน ขั้นตอนในกระบวนการแปลนี้มีดังต่อไปนี้:

  1. กำหนดสกุลเงินที่ใช้งานได้ของหน่วยงานต่างประเทศ

  2. วัดค่างบการเงินของหน่วยงานในต่างประเทศเป็นสกุลเงินในรายงานของ บริษัท ใหญ่

  3. บันทึกกำไรและขาดทุนจากการแปลงสกุลเงิน

การกำหนดสกุลเงินที่ใช้งานได้

ผลลัพธ์ทางการเงินและฐานะทางการเงินของ บริษัท ควรวัดโดยใช้สกุลเงินที่ใช้งานได้ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ บริษัท ใช้ในธุรกรรมทางธุรกิจส่วนใหญ่

หากองค์กรธุรกิจต่างประเทศส่วนใหญ่ดำเนินงานภายในประเทศเดียวและไม่ได้ขึ้นอยู่กับ บริษัท แม่สกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานคือสกุลเงินของประเทศที่ บริษัท ตั้งอยู่ อย่างไรก็ตามมีการดำเนินงานในต่างประเทศอื่น ๆ ที่เชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการดำเนินงานของ บริษัท แม่มากขึ้นและการจัดหาเงินทุนส่วนใหญ่มาจากผู้ปกครองหรือแหล่งอื่นที่ใช้เงินดอลลาร์ ในกรณีหลังนี้สกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของต่างประเทศน่าจะเป็นดอลลาร์ สองตัวอย่างนี้ยึดจุดสิ้นสุดของความต่อเนื่องซึ่งคุณจะพบการดำเนินการจากต่างประเทศ เว้นแต่การดำเนินการจะเชื่อมโยงอย่างชัดเจนกับหนึ่งในสองตัวอย่างที่ให้ไว้คุณอาจต้องทำการกำหนดสกุลเงินที่ใช้งานได้ตามสถานการณ์เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับแต่ละหน่วยงาน ตัวอย่างเช่น,สกุลเงินที่ใช้งานได้อาจเป็นเรื่องยากที่จะตรวจสอบว่าธุรกิจดำเนินธุรกิจในปริมาณที่เท่ากันในสองประเทศที่แตกต่างกันหรือไม่

สกุลเงินที่ใช้ในการทำงานซึ่งธุรกิจรายงานผลการดำเนินงานทางการเงินไม่ควรเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนไปใช้สกุลเงินอื่นควรใช้เฉพาะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในข้อเท็จจริงทางเศรษฐกิจและสถานการณ์

ตัวอย่างการกำหนดสกุลเงินตามหน้าที่

Armadillo Industries มี บริษัท ย่อยในออสเตรเลียซึ่งจัดส่งผลิตภัณฑ์เกราะป้องกันตัวเพื่อขายให้กับกองกำลังตำรวจท้องถิ่น บริษัท ย่อยของออสเตรเลียขายผลิตภัณฑ์เหล่านี้แล้วส่งเงินกลับไปที่สำนักงานใหญ่ของ บริษัท Armadillo ควรพิจารณาให้ดอลลาร์สหรัฐเป็นสกุลเงินที่ใช้งานได้ของ บริษัท ย่อยนี้

Armadillo ยังเป็นเจ้าของ บริษัท ย่อยในรัสเซียซึ่งผลิตเสื้อเกราะของตนเองเพื่อการบริโภคในท้องถิ่นสะสมเงินสดสำรองและกู้ยืมเงินในประเทศ บริษัท ย่อยแห่งนี้ไม่ค่อยส่งเงินคืนให้กับ บริษัท แม่ ในกรณีนี้สกุลเงินที่ใช้งานได้ควรเป็นรูเบิลรัสเซีย

รับแปลงบการเงิน

เมื่อแปลงบการเงินของกิจการเพื่อวัตถุประสงค์ในการรวมบัญชีเป็นสกุลเงินในรายงานของธุรกิจให้แปลงบการเงินโดยใช้กฎต่อไปนี้:

  • สินทรัพย์และหนี้สิน แปลโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบัน ณ วันที่ในงบดุลสำหรับสินทรัพย์และหนี้สิน

  • รายการงบกำไรขาดทุน . แปลรายได้ค่าใช้จ่ายกำไรและขาดทุนโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เริ่มรับรู้รายการเหล่านั้น

  • การจัดสรร แปลการปันส่วนค่าใช้จ่ายและรายได้ทั้งหมดโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่มีผลเมื่อมีการบันทึกการปันส่วนเหล่านั้น ตัวอย่างของการปันส่วน ได้แก่ ค่าเสื่อมราคาและการตัดจำหน่ายของรายได้รอการตัดบัญชี

  • วันที่ในงบดุลที่แตกต่างกัน หากนิติบุคคลต่างประเทศที่รวมบัญชีมีวันที่ในงบดุลแตกต่างจากวันที่ในงบดุลให้ใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่มีผลบังคับใช้ ณ วันที่ในงบดุลของนิติบุคคลต่างประเทศ

  • คัดกำไร หากมีการตัดกำไรภายในองค์กรออกเป็นส่วนหนึ่งของการรวมบัญชีให้ใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่มีผลบังคับใช้กับวันที่ที่เกิดธุรกรรมอ้างอิง

  • งบกระแสเงินสด ในงบกระแสเงินสดระบุกระแสเงินสดที่เป็นเงินตราต่างประเทศทั้งหมดตามสกุลเงินที่รายงานโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่มีผลเมื่อกระแสเงินสดเกิดขึ้น อาจใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักสำหรับการคำนวณนี้

หากมีการปรับปรุงการแปลที่เป็นผลมาจากการปฏิบัติตามกฎเหล่านี้ให้บันทึกรายการปรับปรุงในส่วนของผู้ถือหุ้นของงบดุลรวมของ บริษัท ใหญ่

หากกระบวนการแปลงงบการเงินของหน่วยงานในต่างประเทศเป็นสกุลเงินที่รายงานของ บริษัท ใหญ่ส่งผลให้มีการปรับปรุงการแปลให้รายงานกำไรหรือขาดทุนที่เกี่ยวข้องในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น