ความสัมพันธ์ระหว่างงบการเงิน

งบการเงินประกอบด้วยงบกำไรขาดทุนงบดุลและงบกระแสเงินสด ข้อความทั้งสามนี้มีความสัมพันธ์กันในหลายวิธีดังที่ระบุไว้ในสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยต่อไปนี้

  • ตัวเลขรายได้สุทธิในงบกำไรขาดทุนจะถูกเพิ่มเข้าไปในรายการกำไรสะสมในงบดุลซึ่งจะเปลี่ยนแปลงจำนวนของส่วนของผู้ถือหุ้นที่ระบุไว้ในงบดุล
  • ตัวเลขรายได้สุทธิยังปรากฏเป็นรายการในกระแสเงินสดจากส่วนกิจกรรมดำเนินงานของงบกระแสเงินสด
  • การเปลี่ยนแปลงในรายการต่างๆในงบดุลจะม้วนไปข้างหน้าในรายการกระแสเงินสดที่แสดงรายการในงบกระแสเงินสด ตัวอย่างเช่นการเพิ่มขึ้นของจำนวนเงินคงค้างของเงินกู้จะปรากฏทั้งในส่วนหนี้สินของงบดุล (เป็นยอดดุลต่อเนื่อง) และในส่วนกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินของงบกระแสเงินสด (ในจำนวนเงินที่เพิ่มขึ้น เปลี่ยนแปลง).
  • ยอดเงินสดคงเหลือในงบดุลจะปรากฏในงบกระแสเงินสดด้วย
  • การซื้อการขายหรือการจำหน่ายสินทรัพย์อื่น ๆ จะปรากฏทั้งในงบดุล (เป็นการลดสินทรัพย์) และงบกำไรขาดทุน (เป็นกำไรหรือขาดทุนถ้ามี)

ในระยะสั้นงบการเงินมีความสัมพันธ์กันอย่างมาก ดังนั้นเมื่อตรวจสอบงบการเงินขององค์กรควรตรวจสอบงบการเงินทั้งหมดเพื่อให้ได้ภาพรวมที่สมบูรณ์ของสถานการณ์ทางการเงิน