วิธีการคำนวณค่าความนิยม

ค่าความนิยมคือสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เกิดจากการเข้าซื้อกิจการหนึ่งโดยอีกกิจการหนึ่ง เป็นความแตกต่างระหว่างราคาที่ผู้ซื้อจ่ายสำหรับธุรกิจกับจำนวนของราคานั้นที่ไม่สามารถกำหนดให้กับสินทรัพย์และหนี้สินที่ระบุเป็นรายบุคคลที่ได้มาจากธุรกรรม ผู้ซื้อต้องรับรู้ค่าความนิยมเป็นสินทรัพย์ ณ วันที่ซื้อ การคำนวณค่าความนิยมมีดังนี้:

ค่าความนิยม = (สิ่งตอบแทนที่จ่าย + มูลค่ายุติธรรมของส่วนได้เสียที่ไม่มีการควบคุม) - (สินทรัพย์ที่ได้มา - หนี้สินที่รับมา)

เมื่อคำนวณจำนวนสิ่งตอบแทนทั้งหมดที่จ่ายเป็นส่วนหนึ่งของค่าความนิยมให้พิจารณาปัจจัยเพิ่มเติมดังต่อไปนี้:

  • มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่จ่ายเมื่อผู้ถูกซื้อโอนทรัพย์สินไปยังเจ้าของของผู้ถูกซื้อเพื่อเป็นการชำระเงินให้กับผู้ถูกซื้อให้วัดมูลค่าสิ่งตอบแทนนี้ด้วยมูลค่ายุติธรรม หากมีความแตกต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมและมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์เหล่านี้ ณ วันที่ซื้อกิจการให้บันทึกกำไรหรือขาดทุนในรายได้เพื่อสะท้อนความแตกต่าง อย่างไรก็ตามหากมีการโอนสินทรัพย์เหล่านี้ไปยังนิติบุคคลของผู้ถูกซื้อ (ซึ่งผู้ถูกซื้อควบคุมอยู่ในขณะนี้) ห้ามปรับสินทรัพย์เหล่านี้ให้เป็นมูลค่ายุติธรรม ซึ่งหมายความว่าไม่มีการรับรู้ถึงการได้รับหรือการสูญเสีย

  • ใช้หุ้นเป็นเกณฑ์รางวัลการชำระเงินผู้ซื้ออาจตกลงที่จะแลกเปลี่ยนรางวัลการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่มอบให้กับพนักงานของผู้ถูกซื้อเพื่อรับรางวัลการชำระเงินตามหุ้นของผู้ถูกซื้อ หากผู้ซื้อต้องเปลี่ยนรางวัลที่ผู้ถูกซื้อมอบให้ให้รวมมูลค่ายุติธรรมของรางวัลเหล่านี้ในสิ่งตอบแทนที่ผู้ซื้อจ่ายโดยส่วนที่เป็นของการให้บริการพนักงานก่อนการได้มาจะถูกจัดประเภทเป็นสิ่งตอบแทนที่จ่ายให้กับผู้ถูกซื้อ หากผู้ซื้อไม่ได้รับภาระผูกพันในการเปลี่ยนรางวัลเหล่านี้ แต่ไม่ดำเนินการใด ๆ ให้บันทึกต้นทุนของรางวัลทดแทนเป็นค่าใช้จ่ายชดเชย

เมื่อผู้ซื้อบันทึกค่าความนิยมแล้วอาจมีการวิเคราะห์ในภายหลังที่สรุปได้ว่ามูลค่าของสินทรัพย์นี้มีการด้อยค่า หากเป็นเช่นนั้นยอดด้อยค่าจะรับรู้เป็นขาดทุนซึ่งจะช่วยลดมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ค่าความนิยม

ไม่สามารถสร้างค่าความนิยมภายในได้ สามารถรับรู้ได้จากการเข้าซื้อธุรกิจอื่นเท่านั้น